covid-19 information

สำหรับทุกคนที่จะเข้าภูเก็ต

1.โหลดแอปพลิเคชัน "หมอชนะ"

ใบอนุญาตการเดินทาง
(เอกสารรับรอง)

แบบบันทึกสำหรับเข้าชั่วคราวไม่เกิน 14 วัน

อัพเดทประกาศสำคัญจากจังหวัดภูเก็ต

ประกาศล่าสุด

รายงาน Covid-19 ภูเก็ต (ระลอกใหม่)

รายงานข้อมูลการตรวจคัดกรองความเสี่ยง

ประกาศก่อนหน้า